Suomen Kulttuurirahasto stöder projektet för mediekonstens historia

Suomen mediataideverkosto.

Suomen Kulttuurirahasto har beviljat Nätverket för mediekonst i Finland ett bidrag på 160 000 €. Projektet för mediekonstens historia MEHI har förberetts av nätverket och inlemmar den finländska mediekonsten i nationens minne genom att samla och publicera branschens historiska material. Det beviljade bidraget gör att det treåriga projektet kan starta i april 2021.


MEHI samlar historiska uppgifter från nästan 100 år av finländsk mediekonst och säkerställer att de på ett hållbart sätt bevaras för och förmedlas till framtiden.


Syftet med projekthelheten är att:

skapa en referensdatabas för mediekonsten och förenhetliga branschens terminologi- och katalogiseringspraxis;

bevara pionjärernas livsverk och nyckelverk och utveckla kunnandet inom konservering och långsiktigt bevarande av mediekonst;

göra informationen tillgänglig på nätet och arrangera internationella seminarier;

ge ut en heltäckande antologi över den finländska mediekonstens första århundrade.

Suomen Kulttuurirahastos bidrag allokeras till det databas- och terminologiarbete som bildar grunden för projekthelheten och till insamlandet av historiska data om pionjärverk och pionjärer. De övriga för projekthelheten centrala besluten om finansiering väntas under våren.

För MEHI-projektets genomförande ansvarar Nätverket för mediekonst i Finland rf i konsortium med sina medlemsorganisationer. De centrala partnerna i det omfattande samarbetsnätverket är Nationalgalleriet, Museiförbundet och Poike Productio Ab. Arbetet med förstudien inför projektet MEHI understöddes av Oskar Öflunds stiftelse.

Mera information och kontakter

Minna Tarkka, ordförande, Nätverket för mediekonst i Finland rf, tel. 050 520 3167, e-post: m i n n a . t a r k k a @ m – c u l t . o r g

Tuuli Penttinen-Lampisuo, producent, Oy Poike Productio Ab, tel. 050 535 8916, e-post: t u u l i @ p o i k e . f i