Säännöt

Suomen mediataideverkosto.

Suomen Mediataideverkosto ry
Nätverket för Mediakonst i Finland RFS
Finnish Media Art Network

Säännöt, astuneet voimaan 2.3.2020

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen mediataideverkosto ry., ruotsiksi Nätverket för Mediakonst i Finland rf. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimeä Finnish Media Art Network. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Suomen Mediataideverkosto ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistys on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää alan toimijoiden yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– antaa lausuntoja, laatii selvityksiä, esityksiä ja aloitteita
– harjoittaa mediataidetta koskevan tiedon keräämistä ja dokumentointia sekä julkaisu- ja käännöstoimintaa
– pitää yhteyttä mediataidealalla vaikuttaviin viranomaisiin
– tiedottaa suomalaisesta mediataiteesta kotimaassa ja kansainvälisesti sekä ulkomaisesta mediataiteesta suomalaisille tahoille
– kokoaa ja välittää tilastotietoja suomalaisesta mediataiteesta, ylläpitää mediataidetta koskevia tilastoja
– järjestää kokouksia, seminaareja, tilaisuuksia ja koulutusta Suomessa ja ulkomailla
– voi liittyä jäseneksi toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
– on yhteistoiminnassa muiden taide-, tiede-, teknologia- ja kulttuurialan yhteisöjen kanssa
– tukee kansainvälistä taiteilija- ja asiantuntijavaihtoa sekä kulttuurivientiä ja -vaihtoa
– ylläpitää neuvontapalveluja
– ylläpitää yhdistyksen toimitilaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– vastaanottaa apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää yleisötilaisuuksia
– harjoittaa toimialaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä mediataiteen tiedotusmateriaalin välitystä ja myyntiä
– omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä mediataiteen alalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sääntöjensä mukaan toteuttavat suomalaisen mediataiteen toimintaa, mediataiteen koulutusta ja tutkimusta tai mediataiteen muuta edistämistä, ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi.

Kannattajajäseniksi voi hallitus hyväksyä kaikki henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi hyväksyä myös kunniajäseniä. Varsinaisilta jäseniltä perittävä liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen maksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet nimittää vuosikokous ja heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on järjestöön liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä tai ei enää täytä laissa tai järjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä valtaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokouksia voivat olla vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu kaikkiin kokouksiin on lähetettävä kirjallisena vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu ja esityslista kullekin jäsenelle. Kutsu kokouksiin voidaan lähettää myös sähköisesti.

Kutakin jäsentä edustaa kokouksessa yksi äänivaltainen henkilö.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on yhdistyksen kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja toimihenkilöillä sekä muilla, joille yhdistyksen kokous sen myöntää, mutta ei äänioikeutta.

Kaikki päätökset näissä säännöissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toimihenkilöillä ja hallituksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. esitetään hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajan lausunto

3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

4. vahvistetaan järjestön toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi tilivuodeksi

5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

6. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudesta

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja

8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. päätetään muissa kokouskutsussa mainituista asioista

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdeksi vuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) – ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Kaikilla jäsenillä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja/tai muut tarvittavat toimihenkilöt, vahvistaa toimihenkilöiden palkan sekä asettaa tarvittavat toimikunnat ja työryhmät.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erikseen. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöitä yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Lausuntojen kohdalla nimen kirjoittaa hallitus.

Talous

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle kokouskutsun mukaan. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat mediataiteen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

10§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.