Konservointi

Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille.
Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille, 1915?. Kuva: Eric Tigerstedt -kokoelma, Tekniikan museo.

Mediataideteosten konservointisuunnitelmat

Mediataiteen yhteys muuttuvaan teknologiaan tuo haasteita teosten pitkäaikaissäilytykselle. Uusistakin teoksista voi tulla nopeasti uhanalaisia. MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanke kartoittaa ja pilotoi mediataiteen konservointia avainteoksilla, joiden konservointisuunnitelmista laaditaan ohjeistus tulevien esitysten ja pitkäaikaissäilytyksen hyödynnettäväksi.

Konservointisuunnitelmat tehdään yhteistyössä taiteilijoiden, kokoelmaorganisaatioiden, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja pohjoismaisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on jakaa tietämystä laajaan käyttöön ja tukemaan mediataiteen ammattikäytäntöjä, koulutusta, tutkimusta ja kokoelmatyötä. 

Tarve mediataiteen konservointiosaamisen lisäämiselle on todettu myös AV-arkin strategiassa (2015), Frame Contemporary Art Finlandin mediataideselvityksessä (2018) ja Metropolia-ammattikorkeakoulun Metkos-hankkeen kartoituksessa (2021).

MEHI-hankkeen tavoitteena on laatia konservointisuunnitelmat kymmenestä monimuotoisesta suomalaisesta mediataideteoksesta eri vuosikymmeniltä. Konservaattori kartoittaa teosten historian, kontekstin, merkityksen ja kunnon, ja laatii kartoituksen perusteella konservointisuunnitelman. Kartoituksen kohteiksi otettavat teokset nimeää MEHI-hankkeen asiantuntijaryhmä. Konservointia ei voida toteuttaa ilman konservointisuunnitelmaa.

Mediataideteoksen konservointisuunnitelma sisältää muun muassa teoksen:

  • merkitysanalyysin
  • historiallisen kontekstin
  • teoshistorian selvityksen
  • taiteilijan näkemyksen teoksesta
  • kohteen kuvailun, mitat ja ominaisuudet
  • toiminnallisuuden arvioinnin ja dokumentoinnin
  • teknisten ja taiteellisten osien kuntoarvioinnin ja dokumentoinnin
  • osien variaatiomahdollisuudet
  • ihanteelliset säilytysolosuhteet ja käsittelyohjeet
  • konservointitarpeen ja -kustannusten arvioinnin

Käytännössä suunnitelma voidaan luoda esimerkiksi haastattelemalla taiteilijoita, keräämällä kirjallisia lähteitä ja tekemällä kohteelle käytännön tutkimusta.

Konservointisuunnitelmista laaditaan kirjalliset selvitykset. Konservointisuunnitelmat ja teostiedot talletetaan MEHI-tietokantaan. Teostietojen dokumentointipohjan lomakkeen voi ladata omaan käyttöön MEHI-hankkeen materiaalipankista. Myöhemmin tavoitteena on julkaista myös raportteja ja suosituksia mediataideteosten kestävän säilyttämisen edistämiseksi. 

MEHI-hankkeessa konservointityöstä vastaa Suomen valotaiteen seura FLASH ry, Vuonna 2021 konservaattorina toimi Karoliina Hämäläinen ja vuoden 2022 alusta alkaen Anniina Hatakka.