Konservointi

Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille.
Eric Tigerstedt: Amplitudiäänipiirros filmille, 1915?. Kuva: Eric Tigerstedt -kokoelma, Tekniikan museo.

Mediataideteosten konservointisuunnitelmat

Mediataiteen yhteys muuttuvaan teknologiaan tuo haasteita teosten pitkäaikaissäilytykselle. Uusistakin teoksista voi tulla nopeasti uhanalaisia. MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hanke kartoitti ja pilotoi mediataiteen konservointia avainteoksilla, joiden konservointisuunnitelmista laadittiin ohjeistus tulevien esitysten ja pitkäaikaissäilytyksen hyödynnettäväksi.

Konservointisuunnitelmat tehtiin yhteistyössä taiteilijoiden, kokoelmaorganisaatioiden, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja pohjoismaisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena oli jakaa tietämystä laajaan käyttöön ja tukemaan mediataiteen ammattikäytäntöjä, koulutusta, tutkimusta ja kokoelmatyötä. 

Tarve mediataiteen konservointiosaamisen lisäämiselle oli todettu myös AV-arkin strategiassa (2015), Frame Contemporary Art Finlandin mediataideselvityksessä (2018) ja Metropolia-ammattikorkeakoulun Metkos-hankkeen kartoituksessa (2021).

MEHI-hankkeen tavoitteena oli laatia konservointisuunnitelmat kymmenestä monimuotoisesta suomalaisesta mediataideteoksesta eri vuosikymmeniltä. Konservaattori kartoitti teosten historian, kontekstin, merkityksen ja kunnon, ja laati kartoituksen perusteella konservointisuunnitelman. Kartoituksen kohteiksi otettavat teokset nimesi MEHI-hankkeen asiantuntijaryhmä. Konservointia ei voida toteuttaa ilman konservointisuunnitelmaa.

Mediataideteoksen konservointisuunnitelma sisältää muun muassa teoksen:

  • merkitysanalyysin
  • historiallisen kontekstin
  • teoshistorian selvityksen
  • taiteilijan näkemyksen teoksesta
  • kohteen kuvailun, mitat ja ominaisuudet
  • toiminnallisuuden arvioinnin ja dokumentoinnin
  • teknisten ja taiteellisten osien kuntoarvioinnin ja dokumentoinnin
  • osien variaatiomahdollisuudet
  • ihanteelliset säilytysolosuhteet ja käsittelyohjeet
  • konservointitarpeen ja -kustannusten arvioinnin

Käytännössä suunnitelma voidaan luoda esimerkiksi haastattelemalla taiteilijoita, keräämällä kirjallisia lähteitä ja tekemällä kohteelle käytännön tutkimusta.

Konservointisuunnitelmista laadittiin kirjalliset selvitykset. Konservointisuunnitelmat ja teostiedot talletettiin MEHI-tietokantaan.

Mediataideteoksen konservoinnin suunnittelu ja raportointi -lomakkeen kehitti konservaattori Anniina Hatakka. Lomakkeen voi ladata omaan käyttöön MEHI-hankkeen materiaalipankista.


MEHI-hankkeen tunnuksessa tekstin alla on Tuomo Tammenpään suunnittelema digitaalinen siveltimenveto.

Konservointisuunnittelusta MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankkeessa vastasi Suomen valotaiteen seura FLASH ry konservaattoreinaan Anniina Hatakka ja Karoliina Hämäläinen. MEHI-hanketta rahoittivat AVEK, Koneen säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden sekä esiselvitysvaiheessa Oskar Öflundin säätiö.

Mediataideverkoston rahoittajat.

Suomen Mediataideverkoston johtamaan MEHI – Mediataiteen historia Suomessa -hankekonsortioon 2021–2023 kuuluivat AV-arkki ry, Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry, MUU ry, Poike Productio Oy, Suomen biotaiteen seura ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.

MEHI-konsortion logot.