Suomen Mediataideverkoston kannanotto mediataiteen määrärahojen ja toimikuntarakenteen kehittämiseksi

Suomen mediataideverkosto.

pvm: 07.03.2014
asia: Mediataiteen määrärahat ja toimikuntarakenne

viite: Kannanotto mediataiteen määrärahoista 2014 / Tykkä, Leinonen, Suoniemi, Tuomola 31.01.14 ja Taiteen edistämiskeskuksen vastaus / Sirnö 26.02.14

Liittyen Media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunnan puheenjohtajan ja mediataiteen asiantuntijoiden kannanottoon sekä Taiteen keskustoimikunnan vastaukseen mediataiteen määrärahoista Suomen Mediataideverkosto ry esittää seuraavaa:

Mediataideverkosto pitää erinomaisena Taiteen edistämiskeskuksen ja Taideneuvoston puoltamaa muutosta, jossa mediataiteen edistämisrahoitus veikkausvoittovaroista turvataan jatkossa myös Taiteen edistämiskeskukselle osoitettujen määrärahojen osalta.

Mediataideverkoston kanta kuitenkin on, että Taiken esittämä 150.000 euron lisäys vuoden 2015 talousarvion Opetus- ja kulttuuriministeriön mediataidemomenttiin on riittämätön. Valtionavustuksia tulee korottaa vertailukelpoiseksi muiden taidealojen kanssa, huomioiden mediataidekentän laajuus, kulttuurinen merkitys sekä tuotannolliset ominaispiirteet. Taiteen edistämiskeskuksen kautta ohjautuvien avustusten ja apurahojen korotustarpeen lisäksi budjetissa on huomioitava myös OKM:n alan järjestöille jakama tuki, joka ei nykytasollaan vastaa ammattimaisesti toimivien yhteisöjen tarpeita.

Mediataiteen määrärahoihin tarvitaan tuntuva lisäys

Mediataideverkosto on käynnistänyt alan rahoitusta ja vaikuttavuutta kartoittavan tilastointihankkeen, jonka tulokset valmistuvat huhtikuussa 2014. Jo alustavat vertailut osoittavat, että merkittävä korotus on tarpeen mediataiteen tuen saamiseksi vertailukelpoiseksi muiden taidealojen kanssa.

Mediataiteen tuotantoihin kohdistuneet määrärahat ovat vuonna 2014 supistuneet 35% vuoden 2010 tasoon verrattuna. Vertailussa ovat mukana Taiteen keskustoimikunnan kohdeapurahat ja AVEKin tuotantotuki. Näistä AVEKin jakama tuki on laskenut 44%, mikä on vaikuttanut romahdusmaisesti uusien teosten tuotantoedellytyksiin. Hyvitysmaksujen epävarma tulevaisuus on siis tekijä, joka on huomioitava alan kokonaisrahoitusta tarkastellessa.

Valtion talousarviossa 2014 mediataiteen edistämiseen on varattu 209.000 €, mikä on vain 8 promillea (0,8%) elokuvakulttuurin edistämiseen osoitetuista varoista. Vertailu elokuvataiteeseen on sikäli toimiva, että elokuvan tavoin mediataiteen tuotannot pääsääntöisesti sisältävät esim. visuaalisiin taidealoihin verrattuna merkittäviä tuotantoteknisiä panostuksia henkilöstöön sekä tuotanto- ja esitysteknologiaan. Mediataiteen alhainen resursointi on ristiriidassa OKM:n talousarvioesityksessäkin tunnistettuun toimintaympäristöön, jossa luovan työn, toiminnan ja tuotannon sekä kulttuurisisältöjen digitaalisen käytön merkitys kasvaa tietoyhteiskuntakehityksen myötä.

Mediataide on audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurin kasvukärkeä, jonka piirissä luodaan uusia ilmaisumuotoja, esityskonteksteja ja yleisösuhteita nykyiseen mediayhteiskuntaan. Mediataide on monialaista, jatkuvasti muuntuvaa nykytaidetta, joka yhdistää mm. visuaalisten taiteiden, elokuvan, musiikin ja kirjallisuuden keinoja sekä tuottaa taiteen, teknologian, tieteen, yhteiskunnan ja ympäristön muutoksia kartoittavia hankkeita.

Toimivan taidepolitiikan ja vertaisarvioinnin lähtökohtana on, että taiteenalojen arviointi tapahtuu kunkin alan ominaispiirteet huomioiden. Nykyisessä pirstaloituneessa ja heikosti resursoidussa ympäristössä huomiotta ovat jääneet mediataiteen ominaispiirteet, joita ovat monitaiteisuuden lisäksi verraten raskas tuotantorakenne, teostuotannon henkilöstökulut, tuotantojen vaatimat tekniset puitteet ja usein pitkä kesto. Riittämätön tuotantotuki on jo johtanut siihen, että taiteilijat jäävät tuotantokulut maksettuaan ilman palkkaa tai jopa velkaantuvat.

Mediataidekentän rahoitustarpeita on virheellistä arvioida vedoten yksinomaan hakemusten määrään: huomioitava on myös hakemusten laatu ja rahoituksen kokonaistarve. Tietyillä taiteenaloilla määrärahat ovat myös kasvaneet hakemusmäärästä riippumatta. Syyt siihen, että mediataiteilijat hakevat rahoitusta muista kuin mediataiteelle suunnatuista määrärahoista ovat riittämättömiksi tiedettyjen määrärahojen lisäksi se, että vertaisarviointi ei kata kentän monimuotoisuutta riittävän laajasti. Samalla he eivät tilastoissa kirjaudu mediataiteen hakijoiksi.

Suomalaisen mediataiteen näkyvä asema kansainvälisessä nykytaiteessa on kiistaton: Venetsian biennaalit 2013 ja 2015 sekä ARCO Madrid 2014, joihin Suomesta on nostettu esille juuri mediataidetta (Terike Haapoja, Antti Laitinen, IC-98),  ovat vain esimerkkejä lukuisten joukosta. Alan suomalaisten toimijoiden arvostus ja laajat kansainväliset verkostot tulevat näkyviin myös lukuisissa eurooppalaisissa yhteishankkeissa.

Media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunnan täydentäminen ja kehittäminen

Ihanteellinen ratkaisu mediataiteen asiantuntemuksen kehittämiseksi Taiteen edistämiskeskuksessa olisi oma toimikunta, kuten verkosto on jo aiemmin esittänyt. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi mediataiteelle asettaa oma jaosto, jossa taidealan tuntemus on riittävän kattavasti edustettuna. Sijoituspaikkana voisi tällöin olla esimerkiksi Monialainen toimikunta, josta monet mediataiteilijat jo nyt hakevat avustuksia. Toivomme aiheesta jatkokeskusteluja Taiken ja Taideneuvoston kanssa.

Toimikauden 2013-14 uudeksi jäseneksi Media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikuntaan Mediataideverkosto suosittaa Perttu Rastasta, joka sopisi pitkän kokemuksensa puolesta myös toimikunnan puheenjohtajaksi. Perttu Rastas on ilmaissut olevansa tehtävään käytettävissä.

Alan yhteistoimintaorganisaationa Suomen Mediataideverkosto tarjoaa asiantuntemustaan taidehallinnon käyttöön ja toivoo jatkossakin avointa vuoropuhelua kentän edistämisessä.

Pyydämme keskustelua Taiteen edistämiskeskuksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa vuoden 2015 tulossopimusneuvottelujen yhteydessä mielekkään rahoitus- ja toimikuntaratkaisun luomiseksi mediataidekentälle.

Suomen Mediataideverkoston hallituksen puolesta

Minna Tarkka (pj), Hanna Maria Anttila, Hannele Romppanen

Suomen Mediataideverkosto ry

Alternative Party ry
AV-arkki ry
FixC osuuskunta
Live Herring ry
Magneetti ry
M.A.R.I.N. – Media Art Research Interdisciplinary Network
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
MUU ry
Pixelache Helsinki
Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry
Suomen biotaiteen seura ry
Äänen Lumo ry

Jakelu

Taiteen edistämiskeskus: Johtaja Minna Sirnö, taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, erityisasiantuntija Nea Leo, Taideneuvosto, Media-, sarjakuva- ja kuvitustaiteen toimikunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö:Kulttuuriasiainneuvos Marjo Mäenpää, Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, valtiosihteeri Jarmo Linden, erityisavustaja Anne Moilanen